Про підприємство
Виробництво та реалізація коксохімічної продукції

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

 

На підприємстві у 2006 році впроваджено та сертифіковано систему менеджменту якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000.

У 2009 році успішно проведено перший етап ресертифікації СМЯ, у 2012 році - другий етап ресертифікації СМЯ на відповідність вимогам нової версії ISO 9001:2008 стандарту ISO 9001:2008.

ВАТ «Баглійкокс» одержано сертифікат відповідності №UA 227854 від 09.06.2015 з терміном дії до 05.07.2018. У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з ВАТ «Баглійкокс» на ПАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» внесено відповідні зміни до сертифікату відповідності, змінено сертифікат відповідності видано за №UA 227854/1 від 13.09.2016, термін дії не змінився.

Наглядові аудити СМЯ, виконані фахівцями ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» у 2013, 2014, 2016, 2017 роках підтверджували, що всі процеси на підприємстві здійснюються в керованих умовах та спрямовані на головну мету – постійне підвищення якості продукції, що випускається.

Аудитори ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН УКРАЇНА» позитивно оцінили виконану роботу та рекомендували підприємство до отримання сертифікату відповідності вже за ISO 9001:2015 - №UA 227854/1 від 01.08.2017.

У 2022 році на підприємстві успішно проведено ресертифікаційний аудит системи управління відповідно до вимог ISO 9001:2015 з отриманням сертифікату TÜV AUSTRIA CERT GMBH. Реєстраційний номер сертифікату 20100233016083.

Також на підприємстві функціонує система безперервного вдосконалення. Її суть - постійна діяльність з розвитку та підвищення ефективності виконання всіх видів операцій та процесів, взаємодії між підрозділами, постачальниками та клієнтами.

Нові наукові розробки, технології постійно потребують впровадження нових стандартів, точних засобів виміру, кваліфікаційних випробувань. У зв'язку з цим за договором із ДП «Дніпростандартметрологія» здійснюється легалізація та актуалізація фонду нормативної документації підприємства.

Було укладено договори щодо виконання науково-дослідних робіт з УНПА «Укркокс» та ДП «УХІН».

Відповідно до вимог Регламенту Європейського Союзу №1907/2006 (REACH - Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) проведено реєстрацію хімічних речовин - продукції підприємства, що постачається на експорт до країн ЄС смола кам'яновугільна, бензол, амонію сульфат. В результаті підприємством отримано паспорти безпеки (SDS) на зареєстровані речовини.

Контроль якості сировини та продукції здійснює центральна лабораторія та відділ технічного контролю підприємства. Свідоцтво підтвердження компетентності заявника щодо виконання вимірювань центральної лабораторії видане ДП «УХІН», термін дії до 05.11.2024 року. Реєстраційний номер 00190443-20-ВЛ. Свідоцтво підтвердження компетентності заявника щодо виконання вимірювань відділу технічного контролю видане ДП «УХІН», термін дії до 05.11.2024 року. Реєстраційний номер 00190443-21-ВЛ.

ПРАТ «ЮЖКОКС» має власну систему цінностей, основними з яких є довіра, взаєморозуміння, взаємодопомога.

Підприємство розглядає споживачів, партнерів, конкурентів, персонал не як окремі категорії, а як складові суспільства та однаково піклується про задоволення всіх зазначених зацікавлених сторін, що відповідає його політиці та цілям.

Політика підприємства у сфері якості спрямована на випуск високоякісної, конкурентоспроможної продукції, що задовольняє потреби та очікування замовників та інших зацікавлених сторін, на підтримку та зміцнення іміджу підприємства як надійного постачальника коксохімічної продукції, на отримання прибутку та подальше вдосконалення виробничих процесів.

Сертифікат системи менеджменту відповідно з EN ISO 9001-2015

Certificate management system as per EN ISO 9001-2015

Охорона праці наш головний пріоритет

Коксові батареї проектною потужністю 998,375 тис. тонн

Постійне удосконалення технологічних процесів